2. Technologický postup:

      pro zpracování technologického postupu čištění jsou nutné následující podklady:

-         situační plán celé stavby

-         časový průběh stavby, čištění

-         přímá konzultace se stavbyvedoucím

-         znalost technických prostředků čištění

 

      Technologický postup čištění je zpracován v členění:

1.      Technické údaje stavby

2.      Technologie čištění

2.1  Technické prostředky

3.      Postup a průběh čištění

3.1  Úseky a čištění

3.2   Sušení

3.3  Časový plán

4.      Přílohy – situace

 

Rozsah a podrobnost technologického postupu čištění jsou závislé na složitosti, délce trasy, postupu výstavby a specifických požadavcích provozovatele.

 

2.1 Technologie čištění

Pro čištění potrubí určených pro rozvod médií, se užívá speciálních čistících válců firmy Kleiss (Nizozemí). Válce jsou polyuretanové (PIPE-PIGS) a manžetové s kalibrační deskou (FLEXI-PIGS).

Válce jsou tvořeny polyuretanovým skeletem na povrchu opatřeným pásy z materiálu, který odstraňuje nečistoty z potrubí.

Jako nejvhodnější typy válců se dle našich zkušeností jeví válce typu PU-WB s ocelovými pásy, které zaručují odstranění povlaku koroze v potrubí a válce PU-CC a PU-PL pro odstranění vlhkosti a zbytkového prachu. Pro dokonalé vyčištění je nutno čištěný úsek projet 5 – 20 krát válcem PU-WB (dle množství vytlačeného prachu) a následně 2 krát válcem PU-CC a 2 krát válcem PU-PL pro dočištění.

Plastové potrubí se čistí válci PU-PL nebo PU-CC. Povrch válců v žádném případě nesmí poškodit povrch čištěného potrubí.

 

Při stanovení konkrétního postupu čištění doporučujeme vycházet z těchto pravidel:

- čištěná sekce by neměla být delší než 2 km

- na čištěnou sekci musí navazovat stejně dlouhá sekce, která slouží jako tlakový akumulátor

- na výstupu válce z čištěného potrubí není nutno provádět žádné zvláštní úpravy. Je nutno

  počítat s tím, že z potrubí vyjde až 30 m dlouhý oblak prachu. Obsluha v tomto místě musí 

  sledovat, kam válce dopadnou (hrozí ztráta válce při nepozornosti).

- čištěná sekce musí mít stejný průměr potrubí v celé délce

- na potrubí může být libovolný počet kolen, oblouků a odboček. Nesmí v něm být

  překážka, která zasahuje do příčného profilu o více než 20 % profilu.

- tlakový akumulátor nemá být realizován tam, kde je k dispozici dostatečné množství

  stlačeného vzduchu (průmyslové rozvody).

- dle požadavku odběratele je po dokončení stavby nutno celý úsek projet válcem FLEXI typ

  G 3 s kalibrační deskou 95 % plochy potrubí.

 

2.2 Technické prostředky čištění

Při stanovení typů a počtů čistících válců je nutno zohlednit následující skutečností:

- celková délka čištěného potrubí v km

- stav potrubí před čištěním (korozní napadení, množství svárů)

- při návrhu počtu válců násobit celkovou délku čištěného potrubí předpokládaným počtem

  jízd čistícího válce

- počet jízd jednotlivých typů válců (orientační):         

                          válce PU-WB       10x celý úsek

                          válce PU-CC        2x celý úsek

                           válce PU-PL       2x celý úsek

 

Pro konkrétní čištění 4,5 km potrubí DN 200 uvádíme počet použitých čistících válců:

- PU-WB 3 ks

- PU-CC  1 ks

- PU-PL 1 ks

V případě použití manžetových válců je počet válců nižší (1 kus), dle potřeby se doplňují a vyměňují jednotlivé části (manžety, kartáče, kalibrační desky).

Technické informace (str. 2) uvádějí dráhy jednotlivých válců v potrubí.

 

Jako další technické prostředky pro vlastní čištění jsou nutné:

- startovací komora

- stavební vzduchový kompresor (6 bar)

- záslepky, propojovací hadice, armatury, tlakoměr

 

 

2.3 Úseky a sekce

Celou stavbu je nutno rozdělit na úseky délky max. 4 km na nichž bude prováděno čištění. Rozdělení úseků je nutné připravit již v průběhu výstavby tak, aby nebyly nutné dodatečné zásahy do již dokončeného potrubí a nezvyšovala se pracnost a časová náročnost stavby. Úsek se pro čištění upraví tak, že přibližně uprostřed se připraví proluka mezi potrubím délky cca 2 m. Tato proluka rozdělí čištěný úsek na dvě sekce (max. délka sekce 2 km). Jedna sekce se upraví jako zdroj tlaku pro pohon čistícího válce. Druhá sekce se připraví pro čištění tak, že na konec potrubí, který navazuje na první sekci se upevní startovací komora. Druhý vzdálený konec nepotřebuje žádnou úpravu. Je však nutno počítat při čištění s hustým oblakem prachu. Pokud konec potrubí ústí nad terén, může být vzdálenost, do které čistící válec doletí až 30 m. Vzhledem k tomu, že měrná hmotnost válce je cca 100 kg/m3, jsou účinky válce DN 250 srovnatelné s účinky kopacího míče.

 

2.4 Startovací komora, tlakový akumulátor

Startovací komora je zařízení, které zavádí čistící válec do čištěného potrubí. Je tvořena trubkou o Ř o 1 stupeň větším, než je Ř čištěného potrubí. Na jednom konci je opatřena redukcí na rozměr čištěného potrubí. Druhý konec je opatřen přírubovým spojením PN 16 s plnou přírubou, kterým se vkládá válec do komory. Délka komory je cca 4x DN čištěného potrubí. Buď do slepé příruby nebo do zadní části komory ústí hadice od tlakového zdroje s uzavírací armaturou a připojení tlakoměru.

Startovací komora se k čištěnému potrubí připojuje způsobem nejvhodnějším pro konkrétní použití: přivařením, přírubovým spojem, spojkou HAWLE. Nejvhodnější způsob stanoví zpracovatel technologického postupu čištění po dohodě se stavbyvedoucím.

Tlakový akumulátor tvoří ta sekce čištěného úseku, ke které není připojena startovací komora.

Tlakový akumulátor vznikne zalepením celého úseku a jeho natlakováním stavebním kompresorem. Pro běžné případy čištění postačí tlak 6 bar, v případě, že tlakový akumulátor je výrazné kratší než čištěná sekce, je možné tlak zvýšit až do 10 bar. Tlakovými hadicemi přes uzavírací armaturu se tlak v průběhu čištění přepouští za čistící válce do startovací komory. V případě dostatku stlačeného vzduchu (např. z průmyslového rozvodu) není nutno tlakový akumulátor vytvářet.